BAANBREKEND BOUWEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

C3 Staalframebouw BV
Boerenkamplaan 94A
5712 AH Someren

Inschrijfnummer K.v.K.: 51421976


 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop C3 Staalframebouw BV, gevestigd te Someren, hierna te noemen “C3 Staalframebouw BV”..
 2. De opdrachtgever respectievelijk de koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van C3 Staalframebouw BV, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “documenten” wordt verstaan: door C3 Staalframebouw BV en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen, adviezen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die C3 Staalframebouw BV en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 8. Onder “zaken” wordt verstaan: door de gebruiker bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken/benodigde – en in dit kader aan de wederpartij te leveren – (bouw)materialen.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.

 

Artikel 2: Aanbod, prijzen en tarieven

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. C3 Staalframebouw BV mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Tenzij partijen anders overeenkomen of in een aanbod/prijs- of tarieflijst anders wordt vermeld, zijn overeengekomen/vermelde prijzen en tarieven en de in een aanbod vermelde werkzaamheden inclusief eventuele transport- en administratiekosten en declaraties van derden, maar exclusief (de kosten voor);
  1. BTW;
  2. het aanvragen van vergunningen;
  3. onderzoek naar aanwezige obstakels/kabels/leidingen, het opvragen van informatie en het doen van een KLIC-graafmelding bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON);
  4. bescherming van kabels en leidingen
  5. opname van de omgeving/belendingen;
  6. afschermen van wegen, trottoirs, belendende bebouwingen en overige (openbare) zaken;
  7. sloopwerk, grondwerk en funderingswerkzaamheden;
  8. het leveren en aanbrengen van grondkerende constructies;
  9. het leveren en aanbrengen van bemaling, drainage en/of andere middelen om tot een droge bouwput te komen;
  10. het leveren en aanbrengen van bouwkundige staalconstructies, houten liggers e.d.;
  11. het leveren en aanbrengen van gevelsteigers;
  12. het leveren en aanbrengen van (dak)randbeveiliging);
  13. het leveren en aanbrengen van houten insteekklossen ten behoeve van overstekken;
  14. het leveren en aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde;
  15. het leveren en aanbrengen van kozijnen;
  16. het leveren en aanbrengen van gevel- en dakafwerking;
  17. het leveren en aanbrengen van inliggende isolatie, damp-remmende folie, binnenbeplating, binnenkozijnen, plafonds e.d.;
  18. het leveren en aanbrengen van installaties;
  19. het leveren en aanbrengen van trapopgangen e.d.;
  20. het maken van statische hoofdberekeningen, berekeningen staalframe en warmgewalst staal;
  21. het maken van EPC-berekeningen;
  22. het maken van akoestische berekeningen;
  23. het maken van vuurlastberekeningen;
  24. kosten voor precario, parkeren, ontheffingen e.d.;
  25. aanpassingen aan tekenwerk en engineering als gevolg van aanvullende, bovenwettelijke eisen van overheidsinstanties (BoWoTo, brandweer e.d.).
 3. Een samengesteld aanbod verplicht C3 Staalframebouw BV niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag C3 Staalframebouw BV de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 5. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van C3 Staalframebouw BV zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van C3 Staalframebouw BV en worden op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan C3 Staalframebouw BV geretourneerd.
 8. C3 Staalframebouw BV mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
  1. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor C3 Staalframebouw BV (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde bouwmaterialen of grondstoffen, mag C3 Staalframebouw BV de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
  2. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan C3 Staalframebouw BV kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag C3 Staalframebouw BV er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van C3 Staalframebouw BV heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat C3 Staalframebouw BV schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. C3 Staalframebouw BV is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra C3 Staalframebouw BV – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Als C3 Staalframebouw BV dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat C3 Staalframebouw BV met door de wederpartij aangestelde derden moet samenwerken, wijst de wederpartij een hoofdverantwoordelijke aan en bepaalt hij een onderlinge taakverdeling. Dit gebeurt na overleg en met instemming van C3 Staalframebouw BV.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, rapportages, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door C3 Staalframebouw BV gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. C3 Staalframebouw BV op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
  3. de werklocatie in overleg met C3 Staalframebouw BV tijdig wordt voorzien van gevelsteigers die geschikt zijn als werk- en oppersteiger en als randbeveiliging. De plaats en tijd hiervan coördineert C3 Staalframebouw BV;
  4. de toegangsweg tot de werklocatie en de opstelplaats in en naast de bouwput voldoende draagkrachtig en breed is om de transportmiddelen van C3 Staalframebouw BV toegang tot deze locatie te geven;
  5. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat C3 Staalframebouw BV hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  6. de werklocatie in een zodanige staat is dat C3 Staalframebouw BV ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
  7. C3 Staalframebouw BV tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  8. C3 Staalframebouw BV op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
  9. C3 Staalframebouw BV vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines;
  10. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
  11. op de werklocatie voldoende ruimte beschikbaar is voor de opslag van (bouw)materialen, containers, gereedschappen e.d. van C3 Staalframebouw BV;
  12. op de werklocatie kosteloos de door C3 Staalframebouw BV en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;
  13. C3 Staalframebouw BV vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart C3 Staalframebouw BV voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. C3 Staalframebouw BV behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De wederpartij staat C3 Staalframebouw BV toe kosteloos naamaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
 5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag C3 Staalframebouw BV de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en C3 Staalframebouw BV niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van C3 Staalframebouw BV niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien C3 Staalframebouw BV haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. C3 Staalframebouw BV mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, gaat het risico voor de te leveren zaken op de wederpartij over op het moment waarop deze feitelijk aan hem ter beschikking staan. Verzending of transport van de zaken vindt daarbij plaats voor rekening van de wederpartij.
 4. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, mag C3 Staalframebouw BV de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt C3 Staalframebouw BV dan binnen een door C3 Staalframebouw BV gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
 5. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. C3 Staalframebouw BV mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van C3 Staalframebouw BV en/of het recht van C3 Staalframebouw BV alsnog nakoming te vorderen niet aan.
 6. Indien een overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan: kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.
 7. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop – als gevolg van omstandigheden die niet aan C3 Staalframebouw BV te wijten zijn – gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
 8. Indien de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

 

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. C3 Staalframebouw BV niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. C3 Staalframebouw BV niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft C3 Staalframebouw BV recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag C3 Staalframebouw BV de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. C3 Staalframebouw BV spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag C3 Staalframebouw BV de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 3. C3 Staalframebouw BV voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. C3 Staalframebouw BV volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
 4. C3 Staalframebouw BV wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
  1. verstrekte documenten;
  2. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;
  4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen;voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van C3 Staalframebouw BV en zij hiermee bekend is of kan zijn.
 1. C3 Staalframebouw BV wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. C3 Staalframebouw BV informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
   1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
   2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt C3 Staalframebouw BV eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft C3 Staalframebouw BV in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 1. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat C3 Staalframebouw BV aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan C3 Staalframebouw BV kenbaar. Indien nodig, past C3 Staalframebouw BV het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. C3 Staalframebouw BV kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
 2. Indien C3 Staalframebouw BV al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag C3 Staalframebouw BV de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

 

Artikel 8: Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
 2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen C3 Staalframebouw BV en de wederpartij overeengekomen. C3 Staalframebouw BV is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra C3 Staalframebouw BV – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
  1. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag C3 Staalframebouw BV bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van C3 Staalframebouw BV.

 

Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en hersteltermijn

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert C3 Staalframebouw BV de wederpartij hierover.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij deze werkzaamheden en het resultaat daarvan heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
  1. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 5 werkdagen getekend aan C3 Staalframebouw BV retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
  2. C3 Staalframebouw BV geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 5 werkdagen na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
  3. het resultaat van de werkzaamheden of het pand/de ruimte waaraan of waarin de werkzaamheden zijn verricht – voor zover mogelijk – al voor het verstrijken van voornoemde termijn (weer) door de wederpartij in gebruik is genomen en/of derden hierin of -aan werkzaamheden hebben verricht.
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op het resultaat van de werkzaamheden van C3 Staalframebouw BV, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door C3 Staalframebouw BV voltooide werk.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen hersteltermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een termijn van 30 dagen na oplevering. C3 Staalframebouw BV herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze termijn.
 6. Indien de wederpartij na de oplevering of hersteltermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 10: Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, afmetingen, uitvoering e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan C3 Staalframebouw BV. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan C3 Staalframebouw BV. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. Alle gevolgen van het niet direct melden van een klacht zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd, controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan C3 Staalframebouw BV. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 4. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door C3 Staalframebouw BV gestelde termijn na oplevering – schriftelijk aan C3 Staalframebouw BV. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn ook hierbij voor risico van de wederpartij. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na oplevering. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij C3 Staalframebouw BV, leverancier of fabrikant voorradige (groothandels) verpakkingen, minimale aantallen of standaard afmetingen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van C3 Staalframebouw BV en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 9. De wederpartij stelt C3 Staalframebouw BV in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of C3 Staalframebouw BV de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 10. Retourzending vindt plaats op een door C3 Staalframebouw BV te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 11. Geen klachten zijn mogelijk over:
  1. fouten in reeds goedgekeurde documenten;
  2. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 11: Garanties

 1. C3 Staalframebouw BV voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. C3 Staalframebouw BV staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert C3 Staalframebouw BV zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. C3 Staalframebouw BV informeert de wederpartij hierover.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert C3 Staalframebouw BV alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt C3 Staalframebouw BV – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van C3 Staalframebouw BV. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties of door C3 Staalframebouw BV gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt C3 Staalframebouw BV geen enkele aansprakelijkheid.
 2. C3 Staalframebouw BV is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien C3 Staalframebouw BV aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door C3 Staalframebouw BV gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij C3 Staalframebouw BV hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien C3 Staalframebouw BV haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 8. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is C3 Staalframebouw BV verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 9. C3 Staalframebouw BV is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
 10. C3 Staalframebouw BV is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens C3 Staalframebouw BV verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de geleverde zaken;
  3. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan C3 Staalframebouw BV verstrekte/voorgeschreven informatie of (bouw)materialen;
  4. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  5. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat C3 Staalframebouw BV adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. normale slijtage, erosie of corrosie;
  7. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  8. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van C3 Staalframebouw BV.
 11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart C3 Staalframebouw BV voor eventuele aanspraken van derden.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van C3 Staalframebouw BV of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal C3 Staalframebouw BV de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling door de wederpartij vindt in de volgende termijnen plaats:
  1. bij het geven van de opdracht: 10% van de overeengekomen aanneemsom;
  2. op de dag van levering van het staalframe: 60% van de overeengekomen aanneemsom;
  3. bij montage gereed: 28% van de overeengekomen aanneemsom;
  4. bij oplevering van het werk: de resterende 2% en het eventueel overeengekomen meerwerk.

Levering van het staal vindt niet plaats indien de eerste termijnbetaling niet ontvangen is.

 1. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 10 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan C3 Staalframebouw BV een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 3. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 4. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag C3 Staalframebouw BV bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. C3 Staalframebouw BV geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag C3 Staalframebouw BV de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag C3 Staalframebouw BV de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft C3 Staalframebouw BV eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt C3 Staalframebouw BV eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van C3 Staalframebouw BV niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op C3 Staalframebouw BV heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van C3 Staalframebouw BV totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij informeert C3 Staalframebouw BV direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van C3 Staalframebouw BV.
 6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft C3 Staalframebouw BV op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of C3 Staalframebouw BV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen C3 Staalframebouw BV en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van C3 Staalframebouw BV op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. C3 Staalframebouw BV is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan C3 Staalframebouw BV voorbehouden.
 2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door C3 Staalframebouw BV geleverde of vervaardigde:
  1. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen;
  2. werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;zonder de voorafgaande toestemming van C3 Staalframebouw BV.
 1. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan C3 Staalframebouw BV verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die C3 Staalframebouw BV door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.

 

Artikel 16: Retentierecht

 1. C3 Staalframebouw BV mag het retentierecht uitoefenen en in dit kader de (verdere) oplevering van het werk opschorten en/of de wederpartij de toegang tot het werk ontzeggen indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
  1. de al gefactureerde werkzaamheden en leveringen met betrekking tot het werk niet (volledig) heeft voldaan;
  2. andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met C3 Staalframebouw BV – waaronder de kosten van eerdere door C3 Staalframebouw BV verrichte werkzaamheden/leveringen met betrekking tot het werk – niet (volledig) heeft voldaan.
 2. C3 Staalframebouw BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. C3 Staalframebouw BV mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 18: Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of C3 Staalframebouw BV, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van C3 Staalframebouw BV wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van C3 Staalframebouw BV, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij C3 Staalframebouw BV: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van C3 Staalframebouw BV of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens C3 Staalframebouw BV tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van C3 Staalframebouw BV, maar C3 Staalframebouw BV behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 3. Ongeacht de keuze van C3 Staalframebouw BV, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan C3 Staalframebouw BV.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag C3 Staalframebouw BV er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.